Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTÓW 5d

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu krótkoterminowego Apartamentów 5d zamieszczonych na stronie www.apartamenty5d.pl oraz na portalach rezerwacyjnych. Zameldowanie się jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

 2. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro.apartamenty5d@gmail.com  oraz numerami telefonów: +48 501 77 66 35, +48 501 15 15 58

 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu między Apartamenty 5D Dariusz Pakuła a Klientem, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku.

 4. Celem potwierdzenia rezerwacji konieczne jest wykonanie przelewu zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Zadatek jest bezzwrotny w razie rezygnacji z pobytu.

 5. W przypadku rezygnacji z pobytu do 30 dni przed planowaną datą zameldowania, kwota zadatku jest w pełni zwracana. W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji, kwota zadatku przepada.

 6. Pozostała kwota należna na pobyt płatna jest w gotówce po przyjeździe wraz z opłatą klimatyczną. 

 7. Jeżeli gość zakończy pobyt przedterminowo, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, pobrana za pobyt należność nie zostanie zwrócona.

 8. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 16.00 do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Możliwe jest przybycie do apartamentu lub jego opuszczenie o innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu tego z zarządcą apartamentu.

 9. Po uprzednim ustaleniu w zarządcą apartamentów, możliwy jest self check-in.

 10. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 06.00. Z racji usytuowania apartamentu w budynku mieszkalnym, nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji w trudniejszych przypadkach oraz podlega karze grzywny w wysokości 200zł z art.51.1 Kodeksu Wykroczeń. Informujemy, że zarówno goście apartamentu, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do właściciela apartamentu.

 11. W apartamencie zabronione jest organizowanie wszelkich imprez mogących zakłócić spokój innym mieszkańcom budynku, oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.

 12. W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. W przypadku złamania tego zakazu, gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.

 13. Apartament nie jest hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki. „Podstawowe posprzątanie” oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience. Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów. 

 14. Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie jak i podczas nieobecności.

 15. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód gość powinien zawiadomić osobę zarządzającą apartamentem niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

 16. Prosimy o szczególne pilnowanie kluczy do apartamentu ( ewentualnie pilota do bramy wjazdowej). W przypadku ich zgubienia, gość będzie musiał liczyć się z kosztem 500 zł.

 17. Gość apartamentu nie może przekazywać go osobom trzecim, a osoby trzecie przebywające w apartamencie zobligowane są do jego opuszczenia do godziny 22.00.

 18. W przypadku powiadomienia administratora apartamentu przez innych gości lub mieszkańców budynku, o naruszeniu któregokolwiek z punktów powyższego regulaminu gość powinien zdawać sobie sprawę, iż umowa najmu może zostać zerwana w trybie natychmiastowym z zachowaniem pełnej zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.

 19. Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji umowy w sposób sumienny i uczciwy.

 20. Przekazanie apartamentu odbywa się poprzez:

- przedstawienie przez gościa dokumentu tożsamości

- e-meldunek (wysłanie kodów do sejfu smsem na numer telefonu osoby wynajmującej)

- uregulowanie płatności za pobyt z tytułu rezerwacji apartamentu, w sytuacji, gdy opłata nie została jeszcze dokonana.

25. Obowiązuje opłata w wysokości 150 zł za pobyt za sprzątanie.

26. Pobyt ze zwierzęciem TYLKO za zgodą operatora. Opłata za zwierze za cały pobyt wynosi 100 zł. Mogą wystąpić dodatkowe opłaty po stwierdzeniu zniszczeń.

ZASADY REZERWACJI ONLINE

 1. REZERWACJA

 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym, smsowym potwierdzeniu rezerwacji.

 3. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 4. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

 5. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

 6. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

 7. USTALENIA KOŃCOWE

 8. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO APARTAMENTY 5d Dariusz Pakuła

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty 5d Dariusz Pakuła

dane kontaktowe: ul. Mogileńska 4/27, 61-052 Poznań, biuro.apartamenty5d@gmail.com

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu realizacji umowy najmu apartamentu na okres krótkoterminowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie dokonanej dobrowolnie przez Panią/Pana rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji on-line;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, na potrzeby ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 3. na potrzeby prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. dostawca systemu rezerwacji on-line – aplikacji IdoSell Booking - IAI S.A. z siedzibą przy al. Piastów 30, 70-064 Szczecin

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) w każdej chwili może Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych Apartamenty 5d Dariusz Pakuła ul. Mogileńska 4/27, 61-052 Poznań poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail biuro.apartamenty5d@gmail.com

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obligatoryjny, wskazany przepisami prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. maksymalnie do lat siedmiu od dnia zakończenia stosunku najmu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim dane zostaną trwale usunięte.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsze uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail biuro.apartamenty5d@gmail.com

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od czasu jego powołania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy najmu.